A www.2brand.hu online webáruház a Monobrand Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében van.

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a webáruház szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a Monobrand Kft., mint Adatkezelő valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják. A webáruházak tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) egyes rendelkezései szabályozzák. Az e törvényben meghatározott adatkezelési előírások beépítésre kerültek a tájékoztatóba. A Monobrand Kft. jelen jogviszonyban, mint adatkezelő jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A Monobrand Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Monobrand Kft. az adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette a NAIH Tájékoztatóját a webáruházakra vonatkozóan, a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról és beépítette a piacon fellelhető legjobb gyakorlatokat. Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, ezért az Adatkezelő felhívja a Vásárlókat, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be az Adatkezelő számára, a kapcsolattartásra megjelölt info@2brand.hu e-mail címen, mert az Adatkezelő és a Vásárló érdekében áll egyaránt, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

A Monobrand Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai a következők:

Név: Monobrand Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Képviselő neve:
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-883290
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13985581-2-42
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010453-01162337-00100006
E-mail: info@2brand.hu
Tel:+36 70 364 0001
Az Adatkezelő www.2brand.hu online webáruház weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (vásárlók) személyes adatait kezeli.
A Vevő a Honlapon az „Adatvédelmi nyilatkozató” linkre kattintva elérheti adatvédelmi tájékoztatót, amelyben az Adatkezelő összefoglalta adatkezelési elveit és gyakorlatát. A Vevő az adatkezelési tájékoztató ismeretében az [ ] ablak bejelölésével hozzájárulhat személyes adatai kezeléséhez abból a célból, hogy - számára hírlevelet kézbesítsenek elektronikus úton.
Amennyiben Ön nem kívánja hozzájárulását adni személyes adatainak ez utóbbi célú kezeléséhez, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem küld önnek hírlevelet. A hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.
Az Adatkezelő tevékenysége az ÁSZF szerint:
Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház igénybevételének feltételeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) című dokumentum tartalmazza, melynek elfogadásával adhatja le megrendeléseit a Weboldaláról.
Jelen előzetes adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„Érintett”: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel, jelen esetben a webáruházban vásárló természetes személy Vevő.
„az érintett hozzájárulása”: a Vevő akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Mit jelent a személyes adatok kezelése fogalom?

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés célja
A Monobrand Kft. webáruházában internetes vásárlás lebonyolítása, a számla kiállítása, a megvásárolt termék kiszállítása a megadott címre, az elállás, felmondás kezelése, az esetleges fogyasztói minőségi kifogások kezelése, kellékszavatossági, termékszavatossági igények kezelése.
- Megrendelések leadása elektronikus úton a megrendelési adatlap kitöltésével történik.
- A megvásárolt termék ellenértékének kifizetése

A kiválasztott termékek kosárba helyezése után az ellenérték megfizetése átutalási megbízással vagy banki vagy más fizetési szolgáltató internetes oldalára átirányítással történik, amelyre a webáruház oldaláról lehet átlépni. A banki vagy más fizetési szolgáltató adatkezelése nem tartozik a webáruház által nyújtott szolgáltatás körébe.
- ÁFÁ-s számla kiállítása,
- Elállás, felmondás jogának gyakorlása,

A Vevő a termék, vagy utolsó termék átvételétől számított 14 nap elteltével jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani.
- a megvásárolt áru megrendelésben megadott címre történő kiszállítása,
- a kiszállított árú esetleges minőségi kifogásainak kezelése:
- kellékszavatosság a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési idő,
- a forgalomba hozataltól számított 2 éves elévülési idő
- Cookie-k (sütik) alkalmazása céljából a honlapon, annak érdekében, hogy a felhasználóknak megkönnyítsék a szolgáltatások igénybe vételét, a vevő azonosítása céljából (az adott tabletet, telefont, vagy pc-t)

A webáruház nem alkalmaz vagy nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelyek nyomán harmadik személyek a felhasználó (Vevő) hozzájárulása nélkül gyűjtenek adatot.
- Hírlevél küldése céljából.

Az adatkezelés jogalapja
1. az előzetes hozzájárulás biztosítja a jogi alapot a hírlevelet kérő Vevők esetében
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vevő az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Vevő kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek, különösen a számlázáshoz, fizetéshez, az áru kiszállításához szükséges adatok, az elállás, a felmondás esete, a minőségi kifogások kezelése (kellékszavatosság, termékszavatosság).
3. A törvényes kötelezettség teljesítése körében az alábbi jogszabályok jönnek szóba:

A webáruház tevékenységére
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), ameddig a célja fennáll, valamint
- a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmtv.) alapján a számla tártalmára vonatkozó és a 8 éves bizonylatmegőrzési kötelezettség,
- az 2003. évi XCII. tv. (Árt.) alapján bizonylatok megőrzése az adómegállapításhoz való jog elévüléséig, vagy 5 évig,
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 5 évig,
- a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) a hozzájárulás visszavonásáig.

4. A Szolgáltató jogos érdeken alapuló adatkezelése, a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévülési ideje 5 év leteltéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (Ez alól a szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.)

A kezelt adatok köre
A megrendelési adatlapon a vásárló részéről szükséges az alábbi adatok megadása:
Név,
E-mail cím:
Telefonszám:
Az áru szállításának címe:
Bankszámlaszám:

A Szolgáltató a megrendelés kitöltése után a Felhasználók által megadott email címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó a szerződés előkészítése érdekében szükséges tájékoztató emaileket.
Ilyen nem reklám céljából küldött üzenet lehet például:
- a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail,
- szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás), elfogyott termékről szóló értesítés, vagy
- a számla.

A reklám célú Hírlevél küldéséhez szükséges adatok a következők:
Név, e-mail cím.
A Cookie-k, sütik a következő adatokat gyűjtik, illetve tárolják:
a) technikai sütik: A kliens azonosítására szolgáló süti kerül alkalmazásra.
b) a Vevő hozzájárulását nem igénylő süti: Nincs
c) a Vevő hozzájárulását igénylő süti: Nincs

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére a Vevők által megadott szállítási adatok kivételével nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés időtartama
- A Vevők hozzájárulásával kezelt adatok a hozzájárulás visszavonásával haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a jogos igények érvényesítésére továbbra is szükség van a személyes adatok kezelésére, vagy a személyes adatok kezelését jogszabály teszi kötelezővé.
- a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minőségi kifogások kezelése miatt kellékszavatosság a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési idő, a forgalomba hozataltól számított 2 éves elévülési idő elteltéig.
- Törvény kötelező előírása miatt a kibocsátott számlák a Szmt. szerinti 8 év, Árt. szerint 5 év.

Adattovábbítás
A vevők személyes adatainak továbbítására a
- GLS futárszolgálat részére a szállításhoz szükséges személyes adatokon túl
- csak a jogszabályokban meghatározott esetlegesen kötelezően előforduló adattovábbításkor van lehetőség, úgy, mint a közjegyző, a végrehajtó, bíróságok és más hatóságok megkeresésének teljesítésére a megfelelő eljárásjogi jogszabályok alapján.

A GLS Futárszolgálat, mint adatfeldolgozó adatai:
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Tel: +36 29 886 700
Web: https://gls-group.com/HU/hu/home/

A GLS Futárszolgálat részére továbbított személyes adatok a következők:
Név:
szállítási cím:
telefonszám:

Adatfeldolgozó
Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi adatfeldolgozásról beszélünk. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.
A tárhelyszolgáltató neve, székhelye: Hosting-Solutions Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u 29.
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@hosting-solutions.hu

Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vevők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
A személyes adatok kezelésének elvei
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. Jelen tájékoztató célja, hogy a Vevők megismerjék az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát.
A Rendelettel összhangban az Adatkezelő bemutatja, milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve).
Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, az Adatkezelő és a Vevő érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).
Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Vevő azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Vevő számára is hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

A Vevők adatvédelmi jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Vevők jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevők a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Vevőt tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Vevők kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Vevők panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

A Vevők jogai tételesen felsorolva a következők:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Vevők joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Vevők gyűjtik
3. A Vevők hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. A Vevők tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A Vevők jogai részletesen kifejtve a következők:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Vevők joggyakorlásának elősegítése
A Vevő jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Vevő kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Vevő személyazonosságát.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog
A Vevő jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az Adatkezelő a Vevőt jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;
A Vevő hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Vevők erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Vevő bocsátott a rendelkezésére.
A Vevő hozzáférési joga
A Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vevő rendelkezésére bocsátja. A Vevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Vevő hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
A helyesbítéshez való jog

A Vevő kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Vevő kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Vevő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Vevő tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.
Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Vevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Vevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Vevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Vevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Vevő előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel a Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Vevő kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
A tiltakozáshoz való jog
A Vevő jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.
A Vevő tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. A Vevő a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A Vevő tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
A Vevő a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve: címe: elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Vevő a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Vevő hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Budapest, 2018. május 25.

Monobrand Kft.Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Monobrand Kft. hírlevelet, ajánlatokat küldjön nekem az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. *
logo